Beryl (variety goshenite) on schorl<br />{LOCALITAT}